Informace pro členy

 

Komentář k novým pravidlům rozúčtování nákladů za dodávky tepelné energie k ohřevu tepla pro otop a teplé a studené vody

23. června 2016

Nový způsob rozúčtování vychází ze Zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, novelizovaný zhruba 18 krát, naposledy zákonem č.103/2015 Sb..Tento zákon stanovuje také povinnost instalovat přístroje k registraci spotřebované tepelné energie (IRTN) a teplé vody (bytovými vodoměry na TeV)(vyhláška č. 237/2014 Sb).
Do 31.12.2015 bylo rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu teplé vody řešeno pouze vyhláškou č.372/2001 Sb. Základní normou která řeší rozúčtování období od 1.1.2016 je v současně době zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytovými jednotkami.

 

Hlavní zásady rozúčtování nákladů na poskytováné služby jsou obsaženy v tomto zákoně :

-§ 5 služba na dodávku studené vody
-§ 6, odst. 2 a 3služba dodávky vytápění
-§ 6, odstavec 2 a 4 služba dodávky teplé vody

Hlavní rozdíl mezi rozúčtováním na vytápění a spotřebu teplé vody do konce roku 2015(vyhl. č.372/2001 Sb.) a rozúčtováním od 1.1.2016(Zákon 67/2013 Sb. je že nové rozúčtování je stanoveno zákonem !

Služba vytápění :
Je zde stanoven základní postup, tedy rozdělení na složku základní a složku spotřební, použití korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápění danou jejich polohou. Dosavadní úprava řešila tuto oblast shodně a to přímo v textu vyhlášky č. 372/2001Sb. a to včetně stanovení číselných poměrů základní / spotřební složky ( 40:60, 50:50) a rovněž tzv. korekci spotřeby + - 40% oproti průměru na 1 m2 vytápěné plochy.
Rovněž jsou zde stanoveny postupy v případě, že příjemce služeb neumožní instalaci měřidel, jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní a to ve výši trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky, připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.
Nová úprava zákonem 67/2013Sb. určuje způsob dělení na základní/ spotřební složku, polohové koeficienty a korekci spotřeby, avšak jejich výši pak upravuje prováděcí předpis, jimž je vyhláška č.269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Ve vyhlášce č.269/2015 Sb. je k vytápění směřován § 3 - Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce s těmito základními rozdíly :
- Poměr základní a spotřební složka 30: 70 ; 40 : 60 a 50 : 50
- Rozdíl v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit – 20% až + 100% a úprava ( korekce spotřeby ) se bude dotýkat pouze příjemců služeb, u nichž došlo k překročení povolených limitů - zde bude zásadní změna oproti stávající úpravě !

Služba dodávky teplé vody :
V nové úpravě prakticky ke změně způsobu rozúčtování nákladů na službu dodávky teplé vody nedochází. Platí stejné pravidlo, že základní způsob stanovuje zákon č. 67/2013Sb. a vyhláška č. 269/2015Sb. stanovuje číselné vyjádření poměrů.
Zásadní změnou pro další období je tedy změna v právní síle použitých pravidel. Do současné doby, zúčtovací období roku 2015, byla jediným pravidlem, vyhláška č. 372/2001Sb. která určovala jak základní zásady, tak i výši poměrů a dávala určitou benevolenci v používaní a zároveň možnost výhrad ze strany uživatelů bytů.
Nová úprava již stanovuje základní pravidla a postupy v úrovni zákona, tzn. obecně závazný právní předpis a až v prováděcím předpise jsou stanoveny jednotlivé poměry.
Nadále nebudou možné, či přijatelné reklamace , které budou směřovat proti základním zásadám stanoveným zákonem. Forma navazující vyhlášky, pak v dalším období umožní pružnější změny, vycházející z praktického použití. Rovněž bude shodně stanoveny možnost změny v rozúčtování nákladů ( změny ve stanovení poměrů, nikoliv ve stanovení možnosti zda používat stanovená měřidla či přístroje k rozúčtování nákladů či nikoliv ).


Vypracoval : Dušan Jakuš- energetik SBD Náchod

 

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ČR